КАТЕГОРИИ
ENGLISH MEDICAL BOOKSЛОГОПЕДИЧНА ЛИТЕРАТУРАДИСЛЕКСИЯАУТИЗЪМЗАЕКВАНЕАРТ ТЕРАПИЯЕРГОТЕРАПИЯПЕДАГОГИКАПСИХОЛОГИЯ >>САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ >>ДЕЦА СЪС СПЕЦ. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКААГРЕСИЯ И АГРЕСИВНИ ДЕЦАЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИКНИГИ ЗА РОДИТЕЛИКНИГИ ЗА УЧИТЕЛИКНИГИ ЗА ОБЩУВАНЕТОКНИГИ ЗА ЖЕНАТА >>КНИГИ ЗА ДЕЦАТА >>КНИГИ ЗА ЕМОЦИОНАЛНО ЗДРАВЕВЪЗПИТАНИЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТОСПОРТ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ >>АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА >>ДИЕТИ, ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ >>ТЕСТОВЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТЮРИДИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА >>НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА >>РЕЛИГИЯ И ОКУЛТИЗЪМ>>ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТОСЕМЕЙСТВО И СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА >>ВОЕННО-ПОЛИЦЕЙСКА ЛИТЕПАТУРАСЛУХОВИ НАРУШЕНИЯФИЛОСОФИЯФОРМУЛЯРИБИЗНЕС И ИКОНОМИКА >>ИЗКУСТВО>>МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА >>ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА >>КОМПЮТЪРНА ЛИТЕРАТУРАКОВИД 19 И ГРИПОЧАКВАЙТЕ

Работа в диагностичен екип в приобщаваща образователна среда : Неформално диагностично поведенческо оценяване

Работа в диагностичен екип в приобщаваща образователна среда : Неформално диагностично поведенческо оценяване

 
АвторДиана Игнатова
ИздателствоФеномен
Каталожен №2190
ISBN978-954-549-145-0
Година2020
Размер17 х 24 см.
КорицаМека
Страници234
НаличностВ наличност
Цена
29,00 лв.

Описание

Книгата е опит за конструиране на методология на процеса на диагностично оценяване в условията на приобщаваща образователна среда. Поставена е на обсъждане контекстната рамка, в която се осъществява този процес.

Представена е технологията на реализиране на комплексно диагностично оценяване в условията на екип за подкрепа и личностно развитие на децата и учениците. Основен акцент в изложението е неформалното поведенческо диагностично оценяване като ефективен фактор за оценка на деца с различен потенциал на възможности в масовата класна стая. Поставени са на обсъждане класическите методи за неформално поведенческо оценяване: интервю, наблюдение, анкета, и т. н.

Съдържанието насочва вниманието към няколко метода, които имат своето значимо място в психологията и социалната работа, но не са толкова популярни като приложен инструментариум в логопедията и специалната педагогика – наративното интервю и етнографско включеното наблюдение; Нов елемент е и проучването на алтернативните методи за неформално поведенческо оценяване.:аналогично поведенческо оценяване, диагностично обучение, оценяване на учебната среда, оценяване на учебните програми, диагностика на обучителния метод и др. методи, които са малко популярни в българската логопедична и специалнопедагогическа практика, т.е изложението разглежда специфични изследователски технологии за събиране на данни по време на диагностичния процес.

За голяма част от обсъжданите качествени методи за оценка, в приложенията са изведени примерни бланки на документи, някои от които авторски като идеята е книгата да придобие смисълът на ефективно помагало не само за студентите но и за специалистите в практиката. Практическата реализация на процеса на диагностично оценяване намира своя завършек на етапа на интерпретирането на данните от членовете на диагностичния екип.

Тук водеща функция придобиват методите за интерпретативен качествен анализа, и поконкретно контент-анализ, дискурс анализ и интерпретативен феноменологичен анализ, които се прилагат успешно в поведенческите науки при обработката на данни, събрани с качествени методи, тъй като се отчитат много добрите им възможности за формулиране на набор от хипотези, които в процеса на образователната или терапевтична дейност с децата и учениците се доказват или отхвърлят.

Проследявайки хронологията на изложението, трета глава е посветена на работата с родители и ролята на консултативните умения на членовете на диагностичните екипи в процеса на диагностично оценяване. Представени са особеностите на диагностичното оценяване и консултирането в детска и юношеска възраст.

Специално място е отделено на образователното планиране като финален етап от дейността на диагонстичните екипи. Четвърта глава е посветена на оценката на ефективността на специализираното образователно и/или терапевтично въздействие.

Предложена е карта за мониторинг на индивидуалния план за подкрепа и личностово развитие. Поставени са на обсъждане набор от показатели за оценка на ефективността. Изложението насочва вниманието на специалистите и към една сравнително нова и все още неизследвана сфера за логопедите и специалните педагози - ролята на супервизията като фактор за ефективност в работата на диагностичните екипи. 


Съдържание

I глава
КОНТЕКСТНА РАМКА. ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременни тенденции в образованието
Приобщаващо образование. Същност и основни понятия. Нормативна база в световен мащаб
Съвременни образователни реалности в България
Обща подкрепа за личностово развитие
Допълнителна подкрепа за личностово развитие

II глава
ПРОЦЕС НА ДИАГНОСТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ

1. Същност на комплексното диагностично оценяване в условията на екип за подкрепа и личностово развитие на децата и учениците
1.1.Цели и задачи на диагностичното оценяване
1.2. Технология на реализиране на диагностичния процес
1.2.1. Базисни изисквания в процеса на планиране и реализиране на диагностичния процес
1.2.2. Основни етапи на диагностичния процес
1.3. Модели за функциониране на диагностичния екип в международната практика. Сформиране на диагностичен екип
1.4. Основни подходи за диагностично оценяване
2. Класически методи за неформално поведенческо оценяване
2.1.Интервю
2.2. Наративно интервю
2.3. Анкета
2.4. Наблюдение
2.5. Етнографско включено наблюдение
2.6. Чек-листове
2.7. Критериално-съотнесени чек-листове
3. Алтернативни методи за неформално поведенческо оценяване
3.1. „Аналогично поведенческо оценяване“
3.2.Диагностично обучение
3.3. Анализ на задачите
3.4. Анализ на грешките
3.5.Модифицирана процедура за стандартизирано тестово изследване
3.6. Оценяване на учебната среда
3.7.Оценяване на учебните програми
3.8.Изследване на способностите на децата/учениците при решаване на задачи
от стандартната учебна програма
3.9. Изследване на продукти от дейността на детето/ученика
3.10. Диагностика на обучителния метод
4. Валидност и надеждност на неформалните методи за диагностично оценяване. Обобщение
5. Интерпретиране на данните от комплексното диагностично оценяване
5.1. Контент – анализ
5.2. Дискурс – анализ
5.3. Интерпретативен феноменологичен анализ

III глава
КОНСУЛТАТИВНА ПРАКТИКА В УСЛОВИЯТА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Умения за работа с родители. Консултативни умения на специалистите, членове на диагностичния екип
1.1.Същност на консултирането
1.2.Специфични форми за въздействие по време на консултативния процес
1.2.1. Идентификация на силните и слебите страни в развитието на детето/ученика и разяснителна дейност от страна на специалистите
1.2.2. Консултативни интервенции
1.2.3. Подкрепящи интервенции
1.3.Особености на диагностичното оценяване и консултирането в детска и юношеска възраст в условията на приобщаваща образователна среда
1.4. Етични проблеми в консултативната практика
2. Образователно планиране. Индивидуален план за подкрепа и личностово развитие на децата и учениците

IV глава
ЕФЕКТИВНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

1. Оценка на ефективността на специализираното образователно и/или терапевтично въздействие. Показатели за оценка на ефективността на специализираното въздействие
2. Ролята на супервизията като фактор за ефективност в работата на диагностичните екипи. Видове супервизия
3. Пофесионални роли и компетентности на членовете на диагностичните екипи
Заключение
Приложения
Приложение 1 Интервюта и анкети
Приложение 2 Примерни протоколи за провеждане на наблюдения
Приложение 3 Чек-листове, критериално съотнесени чек-листове
Приложение 4 Процедури за аналогично поведенческо оценяване
Приложение 5 План за подкрепа и личностово развитие
Приложение 6 Ефективност на специализираното въздействие


Книгопоща Медбук, биология, Медицинска литература


гр. София
ул. Цар Асен 100 (между Тунджа и Доспат)


тел. +359 887 777 610
e-mail: medbookpost@abv.bg

  НАЧАЛО Декларация за поверителност Общи условия Нови книги Контакти Категории
Вход / Регистрация